Adrian Wykrota

video ergo sum

Tag: homeless

....

MVZEVM

Człowiek.

Muzeum.

Muzeum człowieka?

Ludzkie życie wypisane na kartce :
„Jestem bezdomnym, zbieram na życie jak w Madrycie i na chleb. Dziękuję!”

/

The Human.

A museum.

The Human Museum?

Life of that Human placed on the piece of paper :

„I am homeless, I am collecting money for life, like in Madrid and for a bread. Thank you. ”

Muzeum